دست علی به دست پیامبر مبارک است

تعبیر خواب

تعبیر خواب حرف (ب)

بادام :بادام در خواب نعمت و روزی ست لیکن به خصومت بدست آید و اگر بادام با پوست بیند دلیل کند که مال را به سختی و رنج به دست آورد

باغ دیدن:دیدن باغ در خواب زن است اگر باغ را آب می داد دلیل کند که شوهر با زن مجا-.معت کند و اگر بیند که به باغ آب می داد و تر نمی شد دلیل کند که زن با شوهرش مجا-.معت کند و اگر بیند در باغ گل و ریحان می کاشت دلیل کند که فرزند صالح آورد

بام : اگر بام خانه ای بیند که مجهول بود دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام و اگر بیند بام خانه معروف بود دلیل شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود

ببر:ببر در خواب جانوریست درنده و دشمن شیر است و دیدن ببر در خواب دشمنی قوی و دلیر است لیکن کریم و مهربان است و اگر بیند که با ببر در جنگ و نبرد است و او قهر کرد دلیل کند که بر دشمن ظفر یابد و اگر بیند ببر از وی ترسان است و می گریخت دلیل کند که از دشمن ایمن گردد

برهنگی: برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و در خواب مرد مفسد را بدی و رسوایی ست و اگر خود را برهنه دید و از مردم شرم داشت دلیل که حج طلب کند و اگر بیننده خواب مرد مستوره باشد از گناهانش عفو گردد

بریان : بریان در خواب صاحب سخن است و در فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است و اگر بیند که بریان از گوشت گوسفند می خورد دلیل کند که به قدر آن مال به رنج و سختی به دست آورد و اگر بیند بریان گوشت گاو می خورد دلیل کند که از ترس و بیم ایمن گردد

 بستر:بستر در خواب زن است اگر بستر خود را سبز بیند دلیل کند که زنی خواهد دیندار و پارسا

 بغل:دیدن بغل در خواب دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل دید دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن دشمن بر وی و اگر کسی بیند که دستها در زیر بغل داشت دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن

 بلبل:بلبل در خواب دیدن فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب کلام خوش و سخن لطیف است

برگ:برگ درخت در خواب خلق وخوی بینده است به خاصه بهنگام وی . برگ درختان میوه شیرین دلیل است بر خلق و خوی نیکو و برگ درختان ترش دلیل است بر خلق و خوی بد

بلوط: بلوط در خواب روزی حلال به قدر آن که خورده است و اگر بلوط های بسیار بیند دلیل کند بر منفعت و معیشت نیکو

بیماری:اگر کسی بیند که بیماری است و از علت خویش می نالید دلیل که از غم ایمن شود و اگر از بیماری قانع و شاکر بود تاویلش به نیکی و صحت است و اگر بیند بیمار او برهنه است دلیل که اجلش نزدیک باشد

بیهوشی:اگر کسی بیند بیهوش شود چنانکه عقل او زایل شود دلیل است که او را کاری پیش آید که در آن سرگشته و متحیر گردد ولکن سرانجام کارش نیکو گردد

بوسه دادن:اگر کسی بیند کسی را بوسه داد دلیل کند که آن کس را دوست و خواستگار است و اگر آن کس مجهول بود دلیل کند که از جایی که توقع ندارد خیر و منفعت بیند

بنفشه:بنفشه در خواب نشانگر خاطره رویداد های گذشته می باشد و اگر دید که بنفشه چید یا هدیه کرد یا هدیه گرفت خبر از خوشبختی و سعادتی خالصانه می دهد

بازرگان:اگر در خواب بازرگان بود خواب بیننده سعی در مستقل نمودن خود دارد

بازی :بازی در خواب نشانگر آن است که با بی فکری و تصور غلط نمی توان به هدف خود رسید و اگر بازی سرگرم کننده بود نشانه مشکل پیدا کردن با دوست و جدایی می باشد

برج:خواب بیننده جهش بزرگی را با موفقیت انجام می دهد

بزمجه (مارمولک):بزمجه در خواب نشانگر فلات و بد بختی توسط دشمنان پنهانی ست ؛ بزمجه سبز به معنی تفاهم در پایان قضیه است و بزمجه خاکستری به معنی مناقشه و ناراحتیست توسط اشخاصی که از اعتماد انسان سوء استفاده می کنند

به دار آویختن:به دار آویختن در خواب نشانگر آن است که شخص در صدد عبور از یک مرحله تکاملی و رو به رشد است

به ظرب گلوله به قتل رسیدن:به معنی عزت و احترام می باشد

با پای برهنه راه رفتن:نشانه بهتر شدن سلامتی می باشد با پای برهنه در آب زلال راه رفتن معنی خوبی دارد ؛ با پای برهنه در چمن راه رفتن معنی بسیار خوبی دارد؛ با پای برهنه روی سنگ راه رفتن در انجام یک کار باید انتظار مشکلات را داشت

حرف (پ)

پدر:در دختران و زنان نشانگر شورش یا گوشزد طبیعت مردان است و اگر پدر خود را فوت شده دید خبر از یک شادی و کمک پیش بینی نشده می دهد

پرچم:در خواب نشانگر نقشه های زندگی ، خلاقیت و تضاد می باشد و اگر پرچم را افراشته بیند ناراحتی و غم ؛پایین آوردن پرچم پشیمانی از انجام کار ؛ پرچم سیاه دشمن و پرچم را در هوا دیدن خبر از دورانی خوش و مطلوب می دهد

پرده سینما:به معنی رفاه و ثروتمندی ست

پرستش کردن:یا ستایش کردن یک زن نشانه افتخاری بزرگ و ثروت می باشد و ستایش یک مرد توسط یک زن صاحب رویا به اوضاع و احوال و شرایط بهتری نایل میشود

پرنده : پرنده در خواب مرتبط با تمایلات-.جن-.سی انسان می باشد به جز جغد که نشانگر هشدار است

پادشاه:در خواب نشانگر تطبیق شخصیت فردی با یک نقش رهبری یا اصلاح احساس حقارت می باشد اگر خود را پادشاه بیند بیش از حد به توانایی های خود اطمینان دارد ؛ تاج پادشاهی بیند خوش شانسی می آورد

پرستو:پرستو در خواب نشانگر مردی توانگر و با خرد است اگر پرستویی ماده بیند زنی توانگر و با خرد است

پری:نشانه یک رویداد زیبای عاطفی می باشد

پرواز کردن: اگر در خواب پرواز به سوی آسمان نمود حج کند اگر بیند از بامی به بامی دیگر می پرید دلیل کند که زن را طلاق و زنی دیگر خواهد

پل ساختن:پل ساختن در خواب پادشاه است یا مردی بزرگ که مردمان به سبب او به مراد می رسند

پیر شدن:اگر پیری بیند که جوان شد دلیل که در عز وبزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود و اگر جوانی یا کودکی بیند که پیر شد دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود

پیسی:در خواب مال و توانگری ست اگر بیند تن او پیس شد دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد

پیروزی :دیدن پیروزی در خواب نشانگر آن است که در آینده ای نزدیک مقدار کمی شانس در انتظار صاحب رویا می باشد

پیر وکهنسال:خود پیر بودن خواب بینده از دید خودش جوان تر است

حرف ت-ج-چ

ثروت:ثروت داشتن یا به دست آوردن نگران مالی می آورد و ثروتمند بودن در خواب بیننده پول زیادی از دست می دهد

تور:تور در خواب نشانگر غرایز جنس-.یست

تیغ:تیغ در خواب نشانگر سمبل رویای جنس-.یست و دیدن تیغ درخواب نشانه مطیع و سر به راه شدن فردی سرکش است اگر با تیغ مجروح شد شخصی مشتاقانه منتظر خواب بیننده است

تیر:تیر درخواب نشانگر مردی راستگوست که از آن کس به مردم خیر می رسد و اگر بیند که به او تیر انداخت دلیل که پیغامی به وی رسد

تمساح:دیدن تمساح کسی نیاز مبرم به آشنایی با شخص دیگری دارد و دیدن تمساح های متعدد یک واقعه غیر مترقبه در پیش است

تب:اگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود چنانکه زمانی او را رها نمی کرد دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد ولی اگر کسی بینده تبش دراز است و تنش سالم عمرش دراز است

تفنگ:به کسی وابستگی فراوان پیدا می کند و حمل کردن تفنگ صاحب رویا به دنبال کسی می باشد و اگر با تفنگ شلیک کرد خواب بیننده دچار دستپاچگی و وضع ناراحت کننده ای می شود

تخت:اگر بیند که بر تخت نشسته است و به آن تخت چیزی گسترده نبود دلیل که به سفر رود اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گستره است دلیل که بزرگی یابد و به قدر و قیمت تخت دشمنان  را قهر کند 

تریاک:تریاک در خواب نشانگر فراز از چیزهای خوشایند می باشد

تسبیح کردن:تسبیح کردن در خواب مطیع بودن است بر فرمان حق

تشنگی:احساس تشنگی کردن به معنی خوشبختی و سعادت است و احساس تشنگی کردن بدون اینکه بتوان آن را رفع کرد

توبه:اگر کسی بیند توبه کند دلیل که از همه گناهان و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند

تابوت:تابوت در خواب نشانگر وداعی درونی با گذشت هاست و اگر خود را در تابوت دید نشانه رویدادی مسرت بخش در زندگی زن-.اشویی یا شراکت می باشد

تار عنکبوت:خواب بیننده باید روابط آسیب پذیر ر اکه بین خود و دیگران برقرار نموده از چشم بیگانگان پنهان نگاه دارد

تجّمل :تجمل در زندگی نشانه کاهش درآمد میباشد

تختخواب:نشانه تمایلات جنس-.یست و تحت شرایطی این عنصر رویا نیاز به سکوت و آرامش دارد اگر تختخواب خالی دید خبر از فوت کسی میدهد و اگر تختخواب مهیا دید خبر از شادی و نشاط در خانه است

تخم مرغ:نشانگر برنامه ریزی مثبت و موفقیت آمیز میباشد و دیدن تخم مرغ و یا داشتن آن به معنی توافق در خانه است

ترازو:دیدن ترازو در آینده ای نزدیک صاحب رویا تصمیم مهمی را اتخاذ می کند

تشییع جنازه : تشییع جنازه در خواب نشانگر بزرگتر شدن خانواده یا ازدیاد اموال می باشد

جغد:جغد مردی ست نابکار و حرام،دیدن جغد در خواب خوب نیست و اگر بیند که جغد گرفت او با چنین مردی به خصومت افتد و اگر گوشت جغد خورد دلیل که از مال مردی دزد چیزی بخورد

جنگ:اگر کسی بیند که او جنگ می کرد با مردمان یا حیوان یا حیوانان دیگر هر دو از یک جنس باشند آنکه غالب باشد بر دشمن ظفر می یابد

جنازه:دیدن جنازه در خواب به معنی ازدواج یا تولد در جمع خانواده می باشد و اگر خود را جناره دید وعده ی نجات از یک نگرانی بزرگ را میدهد

جادوگر:چادو گر در خواب نشانگر سمبل قدیمی و مونث عشق است

جارو:اگر جارو بیند به معنی دفت و آمد با افراد ناباب است و با جارو کار کردن نشانه پیروزی مطابق میل و کاملا مطلوب بر موانع می باشد ؛ جارو کردن در خواب نشانگر غرور و تکبر بیش از حد صاحب رویا ست

جاه طلبی:جاه طلبی در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به عنوان انسانی جاه طلب دچار یاس و نومیدی خواهد شد

جزیره :جزیره در خواب نشانگر ترس از محیط زیست و عقب نشینی روحی می باشد و دیدن جزیره اشاره به تنهایی و غم و اندوه دارد اگر یک جزیره متروکه دید خواب بیننده دنبال آرامش می باشد

جشن :جشن در خواب نشانگر آرامش درونی و تعادل روحیست و جشن گرفتن نشانه شادیست

جمجمه :جمجمه در خواب نشانگر انجام کاری به کش و قوس ختم می شود و دیدن جمجمه برنامه هایی از پیش تعیین شده به خوبی انجام می شود

جواهرات :جواهرات در خواب نشانگر امید بر فقر درونی و برونی خویش دارد

جهنم:دیدن جهنم در خواب خبر از تغییر روابط  با دیگران می دهد و خود در جهنم بودن شخص از طرف دشمنان مورد آزار قرار می گیرد

چاق:چاقی در خواب نشانگر شانس و موفقیت است و چاق شدن نشانه بر آورده شدن امید و آرزوهاست  

چادر:دیدن چادر شخص قصد دارد دنیا را بگیرد و در چادر زندگی کردن یا خوابیدن صاحب رویا خود را از یک چیزی غیر مفید و زاید ، یا پیشداوری رهایی می بخشد

چراغ:چراغ در خواب نشانگر ابهامات درونی ست و روشن کردن چراغ در خواب صاحب رویا کسی را آگاهانه یا نا آگاهانه خوشحال کرده و به او کمک می کند

چنگ زدن:چنگ زدن در خواب نشانه سخن دروغ است و اگر بیند که خود چنگ می زد دلیل دروغ است و او را غم اندوه می سازد

چوب :چوب در خواب نفاق است و بعضی معبران گویند چوب در خواب مردی است که نفاق می کند

چاقو:دیدن چاقو به معنی جداییست اگر خود را با چاقو برید به معنی یاس و نومیدی با فریب می باشد

حرف های ح/خ/د/ر/ز

حج کردن:اگر بیند که به حج می رفت دلیل که حج روزی او شود . اگر بیمار است شفا یابد . اگر بیند که به حج می رفت و فوت شد دلیل که عمرش دراز شود

حجر الاسود:اگر دست به حجرالاسود می مالید دلیل که از قوم حجاز به وی منفعت رسد و اگر بیند  که حجرالاسود پراکنده است دلیل که بد مذهب و بی اعتقاد است

حصار:اگر بیند که به حصار رفت دلیل که از شر دشمنان ایمن گردد ؛ اگر بیند که از حصار بیرون رفت یا کسی او را از حصار بیرون کرد دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد

حامله:اگر زنی خود را حامله بیند نشانگر توقعات جدید او از زندگیست و اگر مردی خود را حامله بیند ، نقشه های جدیدش به موضوعات دیگری انتقال می یابد

حجامت کردن:حجامت کردن در خواب نشانگر شادی های زود گذر،مشاجره و همچنین مرگ یکی از بستگان نزدیک می باشد 

حلقه ازدواج:نشانگر ترس خواب بیننده در ارتباط با از دست دادن شخص مورد علاقه اش می باشد و حلقه ازدواج  در رویای فردی مجرد خبر از یک جشن نامزدی یا عروسی در آینده ای نزدیک می دهد اما حلقه ازدواج در رویای فردی متاهل دیدن مسولیت های  زناشویی به خواب بیننده یادآوری شده و به او در مقابل خیانت هشدار می دهد

حمام:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در از بین بردن مسائل قدیمی و ناپاک دارد

حیوان درنده : حیوان درند در خواب نشانگر تمایلات شدید وحشیانه  و غیر قابل کنترل زندگیست و دیدن حیوان درنده نشانه بدجنسیست

خسوف:نشانگر ضررهای جدی و مشکلات فراوان است

خفاش:دیدن خفاش خبر از کار های مخاطره آمیز می دهد اگر چندیدن خفاش بیند نشانه حرکت خوب اقتصادیست 

خفه شدن:خفه شدن در آب نشانگر آزمایش شهامت بوده اگر خود خفه شد نشانه بخت اقبال و شادیست  

خورشید:نشانگر یک انرژی بسیار قوی اما در مورد کسانی که سخت بیمار باشند اگر خورشید در آسمان صاف در حال تابش دیدن نشانه قول و روزهای خوبی می دهد خورشید سرخ نشانه روزهای سختیست

خار پشت:خارپشت در خواب نشانه دشمنیست زشت دیدار و بد خوی

خاک:خواب خاک نشانه مال و درم است

خاکستر:دیدن خاکستر در خواب نشانه یاس و نومیدی و بیماری سخت است

ختنه کردن:ختنه در خواب نشانه زیادتی مال است

خرگوش : خرگوش در خواب بد است اگر دید که خرگوش گرفت دلیل کند که زنی بد گیرد

خربزه:در خواب نشانگر یک زندگی عاشقانه و شیرین می باشد

خداوند:نشانگر تعدیل در هیجانات روحیست و خداوند را نیایش کردن نشانه ثبات عقیده است

خرس سفید:خواب بیننده در جریان یک دلبستگی عاطفی دچار یاس و نومیدی می شود

خون آمدن:اگ بی جراحت از وی خون می آمد دلیل بر زیان است اگر بیند که از بینی او خون می آمد و او ضعیف نشد دلیل بر یافتن مال حرام است و اگر بیند که ضعیف شد مالش نقصان افتد

دختر:دختر در خواب دلیل بر شادی و فرح است

دروغ:دروغ در خواب دلیل بر فساد دین است

دستینه(دست بند) :دستینه در خواب مردان اگر از آهن باشد دلیل بر قوت و توانایی است و خود دستبند به دست داشتن خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد

دیوانه(زن یا مرد):خواب بیننده دنبال حقیقت می گردد و با فردی دیوانه رفت و آمد داشتن صاحب رویا یک شادی بزرگ را تجربه می کند

دادگاه :دادگاه در خواب نشانگر تصویه حساب شخص با خود یا محیط زیستش می باشد و دیدن دادگاه خواب بیننده باید به دنبال حقش باشد

داد و فریاد:داد و فریاد در خواب نشانگر شانس است

درخت کاج :درخت کاج نشانه امیال جنسیست و درخت کاج در خواب معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد

درد:شخص در انجام کاری امید به موفقیت ندارد

درد زایمان:درد زایمان در خواب نشانگر نگرانی و درد و رنج است

راسو:راسو در خواب درد است اگر در خانه بیند یا دکان دلیل که آنجا دزد رود اگر بیند که راسو را کشت دلیل که دزد را بگیرد و اگر راسو او را بگزید دلیل که بیماری او طول کشد

رقص کردن:رقص کردن در زنان رسوایی و در مردان خصومت است و غم و اندوه است

روباه :روباه در خواب مردی مکار و غدار نابکار فریبنده بود یا زن دروغگو اگر بیند با روباه بازی می کرد دلیل که زنی او را دوست دارد ولکن دوستی او ضعیف است

رود:رود بزرگ در خواب دیدن مردی بزرگ است اگر بیند در رود بزرگ رفت دلیل که با  مردی با دیانت بپیوند

روستا:اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود دلیل خیر و منفعت است ؛ اگر بیند در روستایی ملک شده بود یا کسی بر وی بخشیده بود دلیل که از آن روستا خیر و منفعت به او رسد اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است

زلزله:اگر بیند که زلزله بود و زمین می جنبید دلیل که مردم آن دیار از پادشاه رنج و بلا رسد بقدر جنبیدن زمین اگر بیند یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی ماند دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند

حرف س/س/ص/ط

سجده:اگر بیند حق تعالی سجده می کرد دلیل است بر مردی بزرگوار اگر بیند جز حق تعالی سجده می کرد دلیل که امیدی که دارد بر نیاید ؛ اگر بیند کسی وی را سجده می کرد دلیل که مراد آن کس حاصل شود

سفر کردن:اگر بیند جایی که سفر کرد بهتر از جای قبل بود دلیل که حالش نیکو گردد اگر جایی سفر کرد بدتر آنجا بوده تاویلش به خلاف آن است

سنجاب:سنجاب در خواب مردی غریب و توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وی به خواب مال و خواسته و گوشت او مال مردی غریب باشد 

سنگ :سنگ در خواب بر دو وجه است اول مال و دوم مهتری و هر سنگی که نرم بود خیرات و منفعت آن زیادتر بود و هر سنگی که سخت تر بود تاویلش به خلاف این است ؛ اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی به وی داد دلیل که به مهتری خوش و طبع گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار بد خوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند

سوسمار:مردم دلیر بود از نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا اگر بیند که سوسمار او را گزید دلیل که از آنها مضرت بیند و اگر بیند که سوسمار را بکشت دلیل که دشمن را قهر کند

سیب:سیب سرخ منفعت از پادشاه سیب سفید منفعت از بازرگان سیب زرد به طعم ترش دلیل رنج و بیماری  

سیر:سیر در خواب مال حرام است خوردن سیر رنج و غم و گریستن

سیمرغ:سیمرغ مردی بزرگوار خوش طبع باشد

ساحره:ساحری در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده خود را بیش از حد بزرگ میشارد و دیدن ساحره خواب بیننده راه حلی آسان برای یک سوال بسیار مشکل پیدا می کند

ساحل:نشانگر تغییر مکان در زندگی خواب بیننده است و در تصمیم انتخاب را مردد است

سرباز:در خواب نشانگر خواسته درونی فرویست مبنی بر اینکه در زندگی مرتب و منظم باشد

سرطان:سرطان داشتن نشانگر دشمنان خطر ناک است که سعی میکند موجودیت خواب بیننده را از بین ببدند

سکه:نشانگر امیال-. جنسیست سکه گرفتن به معنی ضرر و زیان است

سگ :نشانگر هشدار غریزیست واکنش طبیعی خواب،یا میل و کشش باطنی برای ارضای نیازهای زندگی می باشد

سیل :نشانگر آن است که به طور یقین تمایلات و احساسات بسیار شدیدی تحت شرایطی خطرناک خواهند شد

شادی دیدن:نشانگر نا آرامی و بیماریست

شب:اگر شب تاریک بود دلیل که غم و اندوه است اگر روشن و مهتابی بود دلیل خرمی است

شراب: اگر طعم شراب شیرین بود مثل انار و سیب پاکی دین و منفعت و اگر طعم آن ترش باشد غم و اندوه به اندازه طعم تلخ شراب

شغال:اگر بیند که با شغال جنگ می کرد دلیل که با خویشان خصومت کند اگر بیند که با شغال بازی میکرد دلیل که عاشق زنی گردد و اگر بیند که شغال خود را به وی میمالید دلیلکه از کسی بترسد

شکنجه:نشانگر خواری و بیچارگی بود

شمشیر:نشانگر احترام و شهرت میباشد

شنا کردن:شنا کردن در خواب معیشت بود اگر در حین شنا کردن غرق شد و بمرد دلیل که از شغل دنیا غرق شود و اگر بیند که از آب بیرون آمد دلیل که از شغل پادشاه خلاص گردد

شمع:نشانگر تمایلات-. جنسی ؛ روشن کردن شمع قول یک زندگانی طولانی میدهد و خریدن شمع به معنی رخدادی خوشحال کننده می باشد 

شیر دادن:نشانگر رشد و ترقی خواب بیننده می باشد

شیطان:نشانگر آن است که در یک وضیعت آشفته روحی ، رفع ابهامات ضروریست

صاعقه:اگر بیند آتش بر صاعقه افتد دلیل که بقدر آن آتش اهل آن دیار را زحمت رسد اگر بیند که صاعقه او را بسوزاند دلیلکه به عذاب پادشاه گرفتار شود

طاسی:نشانگر آن است که خواب بیننده از رسوایی خود می ترسد

طاعون:در خواب نشانگر دلیل جنگ و کار زار است اگر طاعون بیند دلیل فتنه و بلاست

طاووس:نشانگر پادشاه عجم است واگر بیند طاووسی نر داشت دلیلکه از پادشاه مال حاصل کند واگر طاووسی ماده داشت دلیل که زن گیرد

طبیب:اگر بیند طبیب بیماری را علاج کرد دلیل که یکی را از فسق به راه اصلاح آورد و اگر بیند بیماری آن کس زیاده گردد تاویلش بر خلاف این است

طوطی :دیدن یا حرف زدن یا شینیدن :کسی رازی را بر ملا می سازد که فکر می کرد از آن به خوبی مراقبت می کند

حرف های ع/غ/ف/ق/ک/گ/ل

عاشق شدن:یا عاشق بودن نشانه یاس و نومیدیست و اگر کسی عاشق صاحب خواب شود خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد

عریان:نشانگر آن است که خواب بیننده از لحاظ روحی مناسب نیست ؛ کودک عریان نشانه خوشبختی تمام عیار است ؛ فردی زیبا از جنس مخالف نشانه ارضای یک آرزوی پنهانیست فردی زشت از جنس مخالف نشانه یک دلدادگی

عسل:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست و عسل خوردن علامت یک ناراحتیست

عرش:دلیل بر امری بزرگ یا مال و خواسته بسیار است

عروس:نشانگر امنیت و ازدواج می باشد و اگر خواب بیننده خود را عروس دید وضع شخصی اش بهبود می بخشد

عطسه:نشانه پیشگویی با قول موفقیت است

عقیق:نشانه خوش شانسی در مسائل مادیست

عطر:خریدن یا به خود زدن :خواب بیننده قصد دارد کسی را نسبت به خود علاقه مند کند؛عطر هدیه گرفتن یا بوییدن خواب بیننده چیزی را از کسی پنهان می کند و هدیه گرفتن تلاش کردن توجه کسی نسبت به خود موفق بوده است

عنکبوت::دلیل بر مردی ضعیف و گمراه است و اگر بیند که عنکبوت گرفت دلیل که بر چنین مردی ظفر یابد

عمو،دایی:را دیدن خبر از کشمکش در خانواده را می دهد

عمه،خاله،زن عمو،زندایی:دیدن عمه،خاله.. . . نشانه یک هدیه است

عو-.رت:اگر بیند که عو-.رت او ظاهر شد دلیل که مردم سر او را ببینند و اگر عو-.رت خود را پوشاند دلیل که راز او پوشیده شود

غار:یا غار کندن خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد؛ در غاربودن نشانه یک تحول بزرگ است؛

غم:دلیل بر خرمی است

غوره:اگر دید غوره می خورد دلیل که مال حاصل کند به مشقت

فاخته:زنی ناقص دین و بد مهر است

فال:اگر فالش نیکو بود بر دشمن ظفر یابد و اگر بد بود خلاف این تعبیر است

فالوده :دلیل که سخنی خوش شنود و اگر دید که به کسی داد از بهر وی کاری نیکو کند

فرش،قالی:به معنی نگرانی و دلواپسی در زندگی زناشویست

فقیر:یا فقیر بودن به معنی تجربه کردن فریب هاست

فندوق :مغزفندوق دلیل مال است و فندوق بسیار دلیل از خیلی منفعت است

فواره:به معنی سرگرمی های گران قیمت می باشد

 قاضی:خواب بینده از این پس به بعد باید امال و رفتار خود را دقت کند زیرا تحت نظر است

قصاب:نشانه هشدار در مقابل تهدید خطر ناک نا معلوم می باشد

فقس:نشانه این است که خواب بیننده قصد دارد از اجتماع فرار کند و قفس خالی دیدن نشانه ازدواج و اینکه خواب بیننده قصد دارد زندگی خود را به طور مستقل اداره کند

قطعه موسیقی شنیدن:خبر از ارتقای مقام و موفقیت در زندگی می دهد

قفل:نشانه یک کمک غیر منتظره می باش

کادو:نشانه یک سرمایه گذاری خوب است و

کاسه:کاسه چوبین دلیل که از سفری روزی حلال یابد ؛ کاسه زرین روزی حرام و کاسه تهی فروماندگیست

کبک:زنی خوب روی و کنیزکی صاحب جمال باشد  

کبوتر:نشانه غرایز-. جنسیست تعبیر دیگر این سمبل سعادت و دلدادگیست

کژدم:در خواب دشمنی ضعیف است و اگر بیند که کژدم داشت دلیل که بد مردم را بگوید و اگر او را بگزید دلیل که سخنی سخت بشنود

کلاغ:نشانه افکار بسیار تیره می باشد و چندین کلاغ دیدن خبر از یک حادثه می دهد

کفتار:درخواب زنی زشت و پلید است اگر کفتار درخانه او بود دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن کفتار در خواب هیچ نباشد  

کفش :درخواب جنس مخالف است اگر کفش نو به پا کرد دلیل که قصد ازدواج دارد

کلید:دیدن کلید به منی یک راز است

کلیسا:اگر در کلیسا نماز خواند دلیل که توبه کند و دینش قوی گردد

کلنگ:به معنی سانحه است با کلنگ کار کردن نشانه یک پیشرفت است

کمان:اگر خوا بیننده تیر و کمان داشت دلیل که سفر کند . اگر به وی کمان دادند دلیل که او را پسری آید یا برادری  

کمان آسمانی:اگر زرد بود مردم آن دیار بیمار شوند و اگر سبز بود خیر و برکت است

گاو:(ماده) در خواب نشانه جست و جوی خواب بیننده به دنبال امنیتی با ثبات و دیدن گاو علامت سعادت و خوش شانسی فراوان است

گدائی کردن:خواب بیننده انتقام جریانی را خواهد گرفت و دیدن گدا خواب بیننده چیزی را جبران خواهد نمود

گربه :در رویای مردان سمبل مونث است و گربه دیدن علامتی ناخوشایند است

گردن بند : نشانه بزرگی و شرف است و نیز گویند که امانتی به وی بسپارند

گرگ:خواب بیننده در تمایلات درونی اش در حال جنگ است

گریه کردن :گریه کردن در خواب نشانه خنده در هنگام بیداریست

گندم:دلیل بر روزی حلال اما به سختی به دست می آید و اگر گندم پخته بخورد غمگین می شود

گنبد :نشانه زن است و گنبد تمیز نشانه زنی خوب است

گوسفند:نشانه غنیمت و داشتن گوسفندان بسیار نشانه نعمت بسیار است

گوش:اگر بیند که گوش او بیافتد دلیل که زنش را طلاق دهد یا دخترش بمیرد

گوشواره:نشانه این است که از مردم زینت و جمال یابد

لباس:اشتیاق به داشتن روابط بهتر مورد نظر است و نیز خواب بیننده چیزی را از دیگران پنهان می کند

لرزیدن:اگر بیند سرش لرزید دلیل رحمت است ؛ اگر بیند تمام اندامش لرزید مراد و سختیست  

لاغر:اگر کسی لاغر شد مال او نقصان شود

حرف های م/ن/و/ه/ی

مار:مار در خواب دشمنی پنهان بود اگر مار در خانه او بود دشمن خانگیست و اگر در صحرا بیند دشمن بیگانه است

مادر:نشانگر بارآوریست دیدن مادر مرده دلیل بی ملاحظگیست و مادر زنده دیدن نشانه یک رویداد خوش است

ماتم (عزا ):ماتم و عزا نشانه ناراحتی کوتاه مدت است

ماست:اگر بیند که ماست شیرین خورد دلیل که مالی حلال حاصل کند

ماه:نشانه تغییر و تحول در خواب بیننده است و دیدن ماه روشن نشانه برد و شانس است

ماهی:نشانگر امید و شانس است و ماهی دیدن خواب بیننده به وسیله شخص دیگری فریب خواهد خورد . ماهیان بزرگ نشانه پاداش عالیست و ماهیان کوچک نشانه نارضایتیست

مرجان:مرجان در خواب زن ویا فرزند بود و اگر مرجان را با جواهر بیند دلیل که مال است

مرد:در رویای زنان به معنی جنسیست و در رویای مردان نشانه کشمکش با خود است

مردن:خواب بیننده قصد دارد برای همیشه به موضوعی خاتمه دهد و مرده خود را دیدن نشانه سعادت و خوش شانسیست

مردم:اگر بیند مردم جامه های سفید و سبز داشتند دلیل عیش خوش بود . اگر جامه های دون یا سیاه داشتند تاویلش به خلاف این است

مروارید:دلیل بر فرزند و کنیزک است دیدن مروارید دلیل بر زن صاحب جمال است

مستی:نشانگر مال حرام است

مسجد:دیدن مسجد آباد دلیل بر مردی عالم است که پیش او آید و اگر بیند که مسجد بنا کرد دلیل که با مسلمانان نیکی کند و اگر بیند که در مسجدی که قبله نداشت نماز خواند دلیل بر بی دینیست

موش:دیدن موش دلیل بر زن به ظاهر مستوره ولی در باطن فاسق است

موسیقی:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی دارد یک ناآرانی درونی روحی را به یک هماهنگی برساند موسیقی خوشایند خوش مشربی دارد ؛موسیقی ناخوشایند به معنی آشنایی نا مطلوب ؛موسیقی زیبا نواختن نشانه سعادت و خوش اقبالی و نا خوشایند نشانه کشمکش می باشد

مومیایی:نشانگر این است که یک داستان قدیمی که تصور می رفت فراموش شده دوباره مطرح می شود

مِه:نشانگر ابهام داشتن درباره آینده است

مهاجرت کردن:نشانگر تعییریست که در پیش می باشد

مهمانخانه:نشانگر جشنی شادی بخش یا سفری بزرگ است

مشعل: دیدن مشعل خواب بیننده از رازی مطلع خواهد شد ؛ حمل کردن مشعل خواب بیننده مورد علاقه دیگران است

مادر زن،پدر زن،مائر شوهر یا پدر شوهر: به معنی نزاع می باشد

نامه:ار نامه سر بسته داشت دلیل بر اینکه سخن پوشیده شنود و اگر در نامه سخن خیر نوشته شده بود دلیل که حاجتش روا شود و اگر در نامه شر نوشته شده بود دلیل که کارش بر نیاید

نردبان:اگر بیند که از نردبان بالا می رفت دلیل بر بزرگی و منفعت بود و اگر بیند که از نردبان پایین می آمد دلیل بر خلاف این است

نرگس:دیدن نرگس در خواب دلیل بر مردی لطیف است  

نعل:اگر نعل اسب داشت دلیل که از پادشاه منفعت بیند؛نعل استران داشت دلیل بر بزرگیست و اگر نعل چهارپایان داشت دلیل که به سفر برود 

نقره:اگر بیند که نقره می گرفت دلیل که از شهر خود با زنی ازدواج کندو اگر بیند که از معدن می گرفت دلیل به قدر مال حاصل کند

نقصان:اگر تن وی بود دلیل که به قدر آن مال یابد و اگر بیند که در صورت او نقصان شد در خواب دلیل که باطل باشد

نگین:دیدن نگین در خواب بزرگیست و اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد دلیل که مالش نقصان شود اگر مردی بیند که نگین دارد دلیل ولایت است واگر زن بیند دلیل شوهر است

نماز:اگر بیند که نماز می خواند دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد

نمک:دیدن نمک به خواب خصومت است  

نهنگ:نهنگ در خواب مردی دزد است

نامزدی:نامزدی خود شخص یک کار بی مورد به زودی خاتمه پیدا می کند نامزدی یک شخص نا آشنا را دیدن خبر از یک نامزدی یک ازدواج می دهد

نانوا :نشانه خاطرات کودکیست و در نانوایی بودن نشانه خوشبختی و موفقیت در زندگیست

نخل:در خواب همیشه غرایز آدمیست که به خصوص تکیه پر بر قدرت مردانه دارد و دیدن نخل درهوای آزاد نشانه بر آورده شدن یک آرزوی دیرینه است                                                                                                         

وزغ:نشانگر وجود امکانات جدید جهت بهبود موقعیت شخص خواب بیننده است

والدین:نشانگر نشاط و خوشبختی است و فوت والدین خبر خوشایند در مورد خانواده می باشد

ویرانی: دلیل بر گمراهیست و اگر جای آباد را خراب کرد دلیل که در شغل خود گمراه شود

ورشکستگی:نشانگر آن است که شخص خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد

هدهد:درخواب دلیل بر مردی بزرگ با خیر است  

هزار دستان:در خواب زن خوش آواز است

هرم :خواب بیننده سعادت را در دور دست یافته است

هندوستان:به خواب بیننده یک ارث غیر منتظره می رسد

یاقوت:در خواب زن است  

یخ:یخ غم و غصه است واگر یخ در تابستان جمع می کرد دلیل که مال حاصل کند

یشم:اگر بیند که انگشتری از یشم دارد دلیلکه زن خواهد اگر بیند که یشم بسیار داشت دلیل که از زنان مال حاصل کند

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:57  توسط   |